Konstwi Lavni Ansanm!

Miami-Dade County Homeowner & Homebuyer Expo 2021

30 Oktòb, 2021 | 9:00 maten – 5:00 aswè (EST)

Evènman Vityèl

Rejwenn nou alòs ke n'ap ouvè pòt pou ede ou jwenn kle pou posede yon pwopriyete ak plis ankò...

  • Adrese ansanm ak pwofesyonèl e kredi imobilye yo
  • Atelye sou fòmasyon achtè kay ak devlopman kredi
  • Ap gen seminè ak yon panèl diskisyon ke pwofesyonèl ki nan sektè sa ap louvri pou bay patisipan yo bann varyete sijè ki adapte pou ede achte yon nouvo kay, rete nan ansyen oswa pran swen ansyen kay la, pwodui prè ki abòdab, ak posibilite pou ede jwen yon enterè ki ba

Enskripsyon gratis!


#KONSTWIAVNI

Konsène Nou

Nan patenarya avèk depatman lojman piblik la ak devlopman kominotè nan konte Miami-Dade la (PHCD), Sèvis Konstriksyon Vwazinaj nan Sid Florid la (NHSSF) bay premye fwap fwap Ekspozisyon Vityèl Pwopriyetè ak Achtè 2021 - Konstwi Lavni Ansanm!

Nou òganize ekspozisyon an de pati aprantisaj:

  • Fiti Achtè Yo
  • Pwopriyetè Aktyèl Yo


Lè w'ap gen pou enskri nan Eskpo a, w'ap kapab chwazi sesyon fòmasyon ou ta renmen asiste yo. Si ou pa ka asiste a yon sesyon, w'ap kapab "anrejistre" yo nan panye ou epi gade sesyon ou te anrejistre an lè ou dispoze a*.

Nou kenbe meyè a pou lafen, ASISTANS LAN GRATIS!

* Inskripsyon Ekspo a ap bawou aksè ak espas vityèl la jiska 30 jou aprè jou evènman. Ou kapab revizite stann yo epi gade tout sesyon enterè ke ou te petèt manke yo.

Sal Vityèl Ekspozisyon

Homeowner & Homebuyer Expo 2021 ap gen yon Sal Ekspozisyon Vandè yo, kote rezidan nan konte Miami-Dade yo pral gen posibilite "visite" de fason vityèl stann yo ki plis pase 25 ekspozan ak rekiye enfòmasyon sou pwodui ak sèvis yo.

Nan stann yo, w'ap jwenn plizyè resous ki presye k'ap pèmèt ou pran dezisyon entèlijan antanke konsomatè, ke se achte yon kay, detèmine ki meyè asirans pou pwopriyetè a oswa konnen opsyon refinansman ki disponib sou mache a.

Gras ak yon fonksyon chat antan reyèl ki aktive sou stann chak ekspozan, ou pral gen posibilite pou rankontre pèsonèlman konseye sou lojman yo, ajan imobilye, prestatè asirans, ajan k'ap bay kredi, ekspè sou reparasyon kredi, ak plizyè lòt espasyalis nan sektè lojman.

De Pwogram Aprantisaj yo

Fiti Achtè Yo
Fè yon demand èd pou jwen yon entère ba oswa itilize pwogram prè kominotè yo? Si w'ap achte yon kay pou premye fwa, ou kapab anrejistre nan youn nan atelye ki sètifye pou achtè kay yo. Yo pwopoze pou Atelye Achtè Kay nan lang Anglè, Espanyòl, ak Kreyòl.

Achtè kay ki ta renmen jwenn enfòmasyon itil pou navige sou yon mache imobilye konpetitif kapab patisipe nan tab wonn ajan imobilye yo oswa pretè yo. Ou pral tande ekspè nan sektè yo k'ap pale pi bon opòtinite ki disponib aktyèlman yo.

Pwopriyetè Aktyèl Yo
Si ou deja pwopriyetè kay ou, Ekspo a pral pwopoze sesyon fomasyon sou fason pou "passe an vè" lakay ou epi ekonomize lajan nan fè li! Ou pral kapab asiste a plizyè demonstrasyon sou itilizasyon pano solè, jadinaj enteryè ak itilizasyon ki efikas pou dlo nan kay. Plis detay ap vini.

Konstwi Lavni Ansanm!

Objektif Miami Dade County Virtual Homeowner & Homebuyer Expo 2021 se mennen pretè, ajan imobilye, konseye lojman, ajans gouvènman ak founisè sektè lojman yo, ni tèt kominote non-likratif nou an, pou bay enfòmasyon amikal pou konsomatè yo, pi prè lakay ou. Konsa, ansanm, nou pral

#KONSTWIAVNI

Kesyon ki Poze Souvan

Wi, w'ap bezwen pou enskri pou Eskpo anliy sa: Li GRATIS. W'ap jis klike nan onglè ENSKRIPSYON nan anlè paj la epi soumèt enfòmasyon ou yo. Lèsa, ou pral resevwa yon imèl pou konfime enskripsyon ou a pou evènman epi yon rapèl pou ou anrejistre nan ajenda ou.
Si ou ta renmen patisipe kòm eskpozan e ou bezwen èd pou enskri, tanpri kontakte NHSSF Depatman Maketin ak Kominikasyon nan juang@nhssf.org,e nou pral reponn nou pi vit ke posib.
Sa a se yon Ekspozisyon Kay anliy. Ou pa bezwen ale nan yon kote espesifik. Ou kapab patisipe nenpòt ki kote, ou jis bezwen gen aksè ak Entènèt. Evènman an aksesib depi òdinatè, telefòn mobil ak tablèt yo.
Y'ap voye idantifyan koneksyon an sou imèl ou avan evènman [aprè ou fin enskri.] Ou kapab itilize enfòmasyon sa yo pou aksede ak Ekspozisyon Vityèl Pwopriyetè ak Achtè k'ap nan dat 30 Oktòb, 2021.
Wi. Menm jan ak nenpòt evènman fizik, n'ap gen yon panye pou ou! Ou kapab mete tout dokiman yo nan panye anliy ki nan nan kont ou aprè voye yo pa imèl pou ou oswa pataje atik yo nan imèl kolèg ou yo senpleman.
Ekspozan yo pral andirèk nan jou k'ap 30 Oktòb, 2021 k'ap komanse 9:15 maten jiska 5:00 aswè (EST). Se sèlman nan tan sa w'ap ka enteraji ak vandè yo nan sal ekspozisyon Expo a oswa nan Atelye ak sesyon fomasyon andirèk yo. Sepandan, w'ap kapab toujou konekte aprè jou evènman pou kenbe kèk nan sesyon ki anrejistre si ou te manke yo.
Jiska 30 jou aprè Jou-J a, sit lan ap aksesib avèk idantifyan enskripsyon ou yo.
Non, ou sèlman bezwen gen aksè ak Entènèt. Sepandan, li toujou preferab pou gen yon sitèm odyo ak videyo si ou swete poze kesyon oswa fè komantè lè gen sesyon andirèk yo oswa si ou swete diskite ak vandè asosye yo.